ជ្រើសរើសគណនី

ដែលនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

អាចទុកចិត្តបាននិងសុវត្ថិភាព

អតិថិជន Velmarket អាចជ្រើសរើសពីប្រភេទគណនីជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ធនាគារធំៗ ។ យើងអនុវត្តស្តង់ដារការពារទាំងអស់ដែលមានកំរិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃគណនីនិងមូលនិធិរបស់អ្នកដែលបានដាក់ចូល។ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរព្យាយាមសាកល្បងគណនីសាកល្បងរបស់យើងដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការធ្វើតេស្តទីផ្សារដោយគ្មានហានិភ័យណាមួយឡើយ។

ចុះឈ្មោះទីនេះ
accounts-2

Slate

$99.99ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា

ជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ២៤/៥

គណនី USD, Euro, Pounds

Metatrader 4

Webtrader

Android & iOS

អ្នកជំនាញជួញដូរបុគ្គល

ផ្សាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Prime

$9,999.99ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា

ជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ២៤/៥

គណនី USD, Euro, Pounds

Metatrader 4

Webtrader

Android & iOS

អ្នកជំនាញជួញដូរបុគ្គល

Elite

$99,999.99ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា

ជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ២៤/៥

គណនី USD, Euro, Pounds

Metatrader 4

Webtrader

Android & iOS

អ្នកជំនាញជួញដូរបុគ្គល

VelMarket

គណនី DEMO

ប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសក្នុង គណនី DEMO និងធ្វើការសាកល្បងជួញដូរ លើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកល

ធ្វើការជួញដូរសាកល្បង

គ្មានហានិភ័យ
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ងាយស្រួល និងរហ័ស
បើកគណនី